Privacyverklaring KOFFIE & KIND 2020

Inleiding

KOFFIE & KIND is een ontmoetingsplek voor ouders en andere verzorgers van kinderen.
Het is een club waar je nieuwe contacten kan opbouwen en of oude kan onderhouden. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals muziek, danslesjes en kinderfeestjes.

KOFFIE & KIND
Laan van Poot 38a
2566 EC Den Haag
06-18707193
KvK nummer 55934676

KOFFIE & KIND vindt het belangrijk dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Zij houdt zich daarbij aan de AVG en de overige geldende privacyregelgeving.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

KOFFIE & KIND legt persoonsgegevens vast in het kader van haar diensten. Hierbij zal het bijvoorbeeld gaan over danslesjes, verjaardagen en nieuwsbrieven.

Naam;
Telefoonnummer, e-mailadres;
Datum feest, leeftijd jarig;

KOFFIE & KIND zal uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming via mail of een door u ingevulde kaart.

KOFFIE & KIND verstrekt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden.

KOFFIE & KIND gebruikt geen Cookies of andere vergelijkbare technieken op de website.

Bewaartermijn

KOFFIE & KIND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.
Inzage: U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens
Wissen: U kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Beperken: Als u vindt dat KOFFIE & KIND uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist zijn verwerkt.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u zich richten aan: info@koffieenkind.nl